RS:X Women
PER-50
Maria Belen Bazo
26-04
Fin 60
Breaking at the base